top of page

Geschiedenis van Harmonie St. Gertrudis Beesel 1940- 1979

 
Ook in 1941 werd door de oorlogsomstandigheden slechts sporadisch opgetreden. Op 1 december werd toch nog het jaarlijks ceciliafeest gevierd hetwelk, zoals de secretaris schrijft door de vrijgevigheid van de inwoners van Beesel een ware traktatie werd: "Erwtensoep met kluif. Wie had dit verwacht in deze dagen". Tijdens de algemene ledenvergadering op 24 januari 1942 nam de heer Coorens afscheid als secretaris van de harmonie en werd hij opgevolgd door de heer Frits Claessen, die al tevens penningmeester was. Tijdens de algemene ledenvergadering van 4 maart 1942 werd besloten de activiteiten van de harmonie voorlopig te beëindigen en niet meer in de openbaarheid op te treden. In het archief van de harmonie is over het wel en wee van de harmonie gedurende de oorlogsjaren tot de algemene ledenvergadering in juni 1945 niets meer te vinden. Na inventarisatie bleek dat er slechts elf instrumenten waren overgebleven en op 3 juni, amper veertien dagen na de thuiskomst van de evacuatie uit het hoge Noorden, werd onder leiding van Sjeng Jansen de sacramentsprocessie muzikaal opgeluisterd en op 25 juli werd door de harmonie deelgenomen aan de uitvaartdienst voor de Beeselse gevallenen door het oorlogsgeweld en in het bijzonder voor bestuurslid Jacques Schoenmakers die met zijn gezin zo jammerlijk werd getroffen. Directeur Felten, die zo'n belangrijke stempel op de ontwikkeling van de harmonie had gezet, kwam na de oorlogsjaren niet meer als dirigent terug. Voorlopig werd diens taak overgenomen door de heer Sjeng Jansen en in 1946 werd de joviale en artistieke Sef Somers uit Sittard benoemd tot directeur van de harmonie en ging men vol goede moed aan de slag om het muzikale peil op te voeren hetgeen resulteerde in een zeer succesvol optreden tijdens het muziekfestival op 9 juni in Reuver en een concert voor de radio. Op 1 maart werd de beschermheer, de zeer eerwaarde heer pastoor Bakhuys met muzikale eer begraven en werd op 27 juli werd een reis gemaakt naar Marienwaard waar freule van Splinter werd geïnstalleerd als beschermvrouwe van de harmonie, gevolgd door een "flinke" koffietafel. Daags daarna werd de grote reis naar België gehouden, die bij de leden nog lang in de herinnering zou blijven. In 1946 werd een begin gemaakt met het organiseren van een Zomerfeest, waarbij talrijke bekende en beroemde muziekverenigingen in de loop der jaren optraden. Tijdens dit eerste festival werd opgetreden door de harmonie van Swalmen, het Philharmonisch Gezelschap Reuver, Swalmer Liedertafel en het Gemengd Koor uit Reuver. Het ging met de harmonie in die tijd steeds beter, wellicht door de stichtelijke woorden waarmee de secretaris, de heer Frits Claessen, zijn jaarverslag beëindigt: "Moge de harmonie onder Gods rijksten zegen en de voorspraak van de Heilige Gertrudis onze Patrones in een vruchtbare samenwerking blijven groeien en bloeien tot heil van onze parochie". In 1948 neemt onderdirecteur Sjeng Jansen afscheid en wordt de heer Andrees Simons benoemd tot onderdirecteur. "Koster" Jansen heeft door zijn geweldige inzet voor de vereniging veel bijgedragen aan het verhogen van het muzikale peil van de harmonie en de opleiding van muzikanten. In de jaren vlak na de oorlog werden regelmatig de toneeluitvoeringen van de Culturele Werkgemeenschap en van het Limburgs Toneel muzikaal opgeluisterd. Voor deze uitvoeringen bestond in de gemeenschap Beesel veel belangstelling. In 1949 werd op 10 en 17 juli op een grootse wijze het 50-jarig bestaan van de harmonie gevierd met een plechtige hoogmis die werd opgeluisterd door de Reuverse Orkestvereniging en werd een avondconcert gehouden door de wereldberoemde Kon. Zangvereniging "De Maastrichter Staar". Op 17 juli gevolgd door een concert door de muziekverenigingen uit de omliggende plaatsen en een galaconcert door het hoogstaand harmonieorkest der Oranje Nassau mijnen uit Heerlen.In 1951 werd het idee geopperd een carnavalsfeest te organiseren om zodoende meer mensen in de eigen plaats te houden. Besloten werd een optocht te organiseren en op de maandag en dinsdag in de zaal carnavalsbals te houden. Een aparte commissie werd in het leven geroepen om al deze festiviteiten te organiseren. Hiermee werd in feite de carnavalsvereniging opgericht en werden de eerste activiteiten met groot succes gevierd. In 1952 werd besloten de carnavalsviering te organiseren samen met de Culturele Werkgemeenschap en deze werkgemeenschap kreeg 1/3 deel van de opbrengst. De carnavalsraad die tot dan toe werd samengesteld uit leden van de harmonie werd meer zelfstandig en koos vanaf die tijd zelf hun leden. Het Beesels Orkest, de voorloper van de huidige Drakekapel luisterde de carnavalsactiviteiten muzikaal op. Op voorstel van de heer Harry Simons werd op 10 oktober 1953 de carnavalsvereniging opgericht en werden alle activiteiten die voorheen door de harmonie en de Culturele Werkgemeenschap werden georganiseerd over genomen door de nieuwe carnavalsvereniging behalve de organisatie van de carnavalsbals die werden gehouden op de maandag en de dinsdag. In 1953 maakte het bestuur van de harmonie zich erg bezorgd over het verschil in toekenning van subsidie door de gemeente Beesel. In een raadsvergadering was namelijk besloten de subsidie voor het Philharmonisch Gezelschap Reuver te verhogen met fl. 400,- terwijl voor harmonie "St. Gertrudis" maar een bescheiden verhoging van fl. 100,- werd toegekend. De gemeenteraad reageerde op een schrijven van het bestuur door ook voor de harmonie van Beesel een verhoging toe te kennen van fl. 400,-. Op 25 maart 1953 werd een concert gehouden op het marktplein en werd afscheid genomen van dirigent Somers, die wegens drukke werkzaamheden zijn ontslag had ingediend. De heer Jean Cuypers werd benoemd tot nieuwe dirigent van de harmonie. In dat zelfde jaar werd op initiatief van de heer Herman Driessen een instrumentenfonds opgericht om financiën te vergaren om het gehele instrumentarium te vernieuwen van hoge naar lage stemming. Een apart werkcomité werd hiervoor in het leven geroepen en allerlei acties werden georganiseerd om het benodigde geld te verzamelen. Vooral de Beeselse tuinders deden een flinke duit in het zakje door de leden van de harmonie in de gelegenheid te stellen twee dagen extra na afloop van het aspergeseizoen door te laten oogsten. De opbrengst van deze actie bedroeg fl. 800,-. Ook werd voorgesteld aan de Beeselse bevolking een wekelijkse bijdrage te vragen die door de leden werd opgehaald. Voorts werden in de volgende jaren tuinfeesten, zomerkermissen, dansavonden en toneeluitvoeringen georganiseerd en werd in 1954 een begin gemaakt met het ophalen van oud ijzer, de zogenaamde voorjaarsactie. Ook werd een loterij gehouden en werden door het lid Paul Theeuwen alle 1200 loten à fl 0,50 verkocht. De hoofdprijs was een slachtvarken. Al deze acties hadden tot gevolg dat in de loop van het jaar 1954 nieuwe instrumenten konden worden aangeschaft en dat de in goede staat verkerende instrumenten werden omgebouwd van de hoge naar de lage stemming. Op 4 oktober 1954 werd de penningmeester gemachtigd een bedrag van fl. 5000,- te storten op de rekening van de firma Peters uit Tilburg als eerste betaling van de geleverde nieuwe instrumenten. De Beeselse bevolking werd bedankt met een grote uitvoering als premiere met de nieuwe instrumenten en het geheel geschiedde met "enig ceremonieel vertoon". Na deze grote investering werd besloten in 1954 deel te nemen aan een concours en op 14 augustus werd in Born een "kleine" eerste prijs behaald in de eerste afdeling met 264 punten. De jaren vijftig werden gekenmerkt door de organisatie van de zomerfeesten die elk jaar werden gehouden rond kasteel Nieuwenbroeck. Vele verenigingen hebben deze zomerfeesten muzikaal opgeluisterd. Op 29 december 1955 werd de heer Herman Driessen, op dat moment ondervoorzitter van de harmonie met muzikale eer naar zijn laatste rustplaats begeleid, nadat hij op tweede kerstdag zo plotseling was overleden. De heer Herman Driessen de stuwende kracht in de jaren dertig tot vijftig heeft ontzettend veel voor de harmonie betekend en is initiatiefnemer geweest van talrijke acties en evenementen die het mogelijk maakten om een geheel nieuw instrumentarium aan te schaffen. Als directeur van kleiwarenindustrie "St. Joris" waar veel leden van de harmonie hun dagelijks brood verdienden, was hij in de mogelijkheid het beleid van de harmonie voor een groot deel te bepalen. Op de volgende jaarvergadering, 4 februari 1956, sprak buitengewoon erelid dokter Crasborn, "oze dokter" uit Swalmen lovende woorden aan het adres van de heer Driessen: "Hij was de man die de vereniging en de hele Beeselse gemeenschap in alle opzichten wilde dienen en met raad en daad de vereniging bijstond". Tijdens deze algemene vergadering werd zijn zoon, de heer Hen Driessen, als bestuurslid gekozen. In 1956 werd besloten deel te nemen aan het Bondsconcours te Pey-Echt. Onder leiding van dirigent Jean Cuypers werd slechts een tweede prijs behaald. De teleurstelling bij de leden was enorm groot. Daags na de deelname aan dit concours werd een extra vergadering belegd en werd besloten opnieuw deel te nemen aan een concours en wel op 5 augustus in Kessel. Er werd een deskundige interim dirigent aangezocht in de persoon van de heer Piet Stalmeier en zijn broer Bernhard Stalmeijer leidde het corps veertien dagen na het debacle naar een eerste prijs met 300½ met promotie naar de afdeling Uitmuntendheid. Als opvolger van dirigent Jean Cuypers werd de heer Alphons van Acht benoemd. Een strenge maar uiterst deskundige dirigent die de harmonie in 1958 tijdens het Bondsconcours te Swalmen naar een daverend succes leidde met 338 punt en promotie naar de Ereafdeling en afvaardiging naar het Landskampioenschap in Breda. Met 321 punt werd het Landskampioenschap net niet behaald en ging de wimpel met 2 punten meer naar de harmonie van Etten Leur. De hele Beeselse gemeenschap was trots op de harmonie die zo voortreffelijk voor de dag was gekomen. Meister Vallen heeft dit mooi verwoord in het gedicht: 
 
"Op Kongkoers" 
 
Es te harmoniej op kongkoers gijt
Laef hiël 't dörpke mit.
Ze weite dèt tie opgaaf dèn
Neet daad'lijk al good zit.
Daorom haop'ze dèt te lèje
Van de harmoniej hiël good,
Onger deskundige leiding
Blaoze zolle mit völ mood.
 
 
Es te harmoniej op kongkoers gijt
Waert drûk gerepeteerd.
Has aovendj weder aovendj tèn
Elk nummer besjtudeerd.
En de dirigent tè loestert
Mit sie zuver sjerp gehuër,
Luët se blaoze en weer blaoze
Pjanozaaag en forsmazjeur.
 
Es te harmoniej op kongkoers gijt
Lik sjtil oos dörpke klein.
Mèr kinjer fris se sjpéle dèn
Hör sjpèlkes bliej en fijn.
Jao die sjpele mit ei bèlke,
Of se sjpele sjûtteriej,
Of se blaoze op te monika,
Sjpele dèn veur harmoniej.
 
Es te harmoniej op kongkoers gijt
Gei miens zuus se op straot,
Van kletsén van gepraot.
Mèr dèn saoves es se weite
De harmoniej waas aan de beurt,
Trekke alle nao de mèrt toe
Of tao al get is gehuërd.
 
Es te harmoniej op kongkoers gijt
Mit lof de priës kump mit,
Dèn waert gesierd en auch gevlag
En eder veult sich lid.
En ze winse hör dèn bliej toe
Dèt se léve moog hiël lang,
Ze meziek moog blieve make
Van de alleriërste rang.
 
In 1956 kreeg de harmonie het tegenwoordige vaandel, een prachtig drapeau naar een ontwerp van kunstenaar Jules Rummens en vervaardigt in de kunstateliers van de zusters van Bethanië in Venlo. Dit vaandel is nog steeds de trots van de vereniging en geniet alom bewondering en bekijks waar de harmonie ook verschijnt.In 1958 nam de heer Brouwers afscheid als voorzitter van de harmonie en werd de heer Hen Driessen als nieuwe voorzitter gekozen.In 1959 werd op grootse wijze het 60-jarig bestaan gevierd met galaconcerten door o.a. het muziekcorps van de Staatsmijn Maurits uit Geleen en fanfare "St. Caecilia" Schinnen. In de periode Schobben werden diverse concerten gegeven in o.a. het bekende Grugapark in Essen, de Stadthalle in Mönchengladbach en op diverse andere plaatsen. Muzikaal bleef het corps echter duidelijk achter en een en ander was voor het bestuur aanleiding voorlopig van concoursdeelname af te zien en vrijwillig over te stappen naar de toen pas in het leven geroepen "vrije afdeling". Met de spontane en financiële medewerking van de Beeselse bevolking kreeg de harmonie in 1975 nieuwe uniformen aangeboden. Door talrijke acties en evenementen te organiseren werden de benodigde financiën bij elkaar gebracht. De eerste aanzet gaven de dames van bestuur en leden tijdens de jubileumreceptie bij gelegenheid van het 75-jarig bestaanfeest in 1974, terwijl de recette van dit feest eveneens een flinke duit in het zakje deed. Hoewel klein van opzet was dit 75-jarig bestaansfeest toch een groot succes. Een ruime bijdrage aan de totstandkoming van de nieuwe uniformering kwam ook van de gemeente Beesel in de vorm van subsidies. In deze periode werd enorm veel en effectief werk verricht aan de opleidingen die deels door de Tegelse muziekschool en deels in eigen beheer werden gedaan. Talrijke jonge leden namen deel aan het Mgr. Ronckentoernooi en aan "Blasica" in Thorn. De toeloop van de jeugd was zo groot dat besloten werd over te gaan tot het formeren van een jeugdcorps. De grote animators hiervan waren de muziekdocent Harry Cober die in die tijd via de Tegelse Muziekschool in Beesel muzieklessen verzorgde en de jeugd bijzonder goed kon motiveren en Sjra Simons. Inmiddels had de vereniging weer toelating in de "concoursafdeling" bij de Muziekbond aangevraagd, aangezien de zgn. "vrije afdeling" niet van de grond kwam en voor de meeste verenigingen ook niet muzikaal bevredigend werkte. In september 1977 werd unaniem besloten vrijwillig terug te treden naar de Ereafdeling en in 1978 aan een Bondsconcours deel te nemen. Ondanks alle goede voornemens kon dit achteraf toch niet gerealiseerd worden aangezien begin 1978 een aantal verwikkelingen aanleiding gaf tot het vertrek van de heer Willy Schobben en de harmonie op zoek moest naar een nieuwe dirigent. Deze werd gevonden in de "Thornermuziekstal" in de persoon van de heer Leo Stratermans, een jonge enthousiaste en ambitieuze dirigent, pas afgestudeerd aan het conservatorium van Maastricht als fluitist en in het bezit van het diploma "orkestdirigent". Bij zijn aanstelling in 1978 kreeg hij de opdracht met het corps in 1979 aan een bondsconcours deel te nemen. Stratermans nam deze opdracht bijzonder serieus op en vanaf het eerste begin werkte hij keihard aan dit doel. Het jaar 1979 zal de geschiedenis ingaan als een van de topjaren van de harmonie. Er werd een groots opgezette loterij gehouden ten bate van het vernieuwen van het instrumentarium, de viering van het 80-jarig bestaan met een scala van evenementen en de succesvolle deelname aan het bondsconcours in Schimmert waar de harmonie onder leiding van dirigent Stratermans met 301 punt een fraaie eerste prijs behaalde in de Ereafdeling. Op 20 juni werd onder overweldigende belangstelling de harmoniefilm "In de sjeem van Schimmert" vertoond. Samen met de voetbalvereniging die het 60-jarig bestaan vierde werd een 10-daags feest op touw gezet dat geheel Beesel als het ware in de feesttent deed leven en wonen. Avond aan avond was het stampvol en alle evenementen trokken de aandacht. Manifestaties van oude ambachten, hobbybeurzen, de zomerzeskamp tussen vrijwel alle verenigingen van Beesel, jeugdconcerten, popevenementen, harmonieconcerten, dansavonden en vooral niet te vergeten de zaterdagen met "Die Egerländer Freunde" en het showorkest van Willy Schobben. De samenwerking tussen de beide jubilerende verenigingen was voortreffelijk en de uitdrukking: "Wat eenheid vermag" kreeg hier duidelijk gestalte. In dit voor de harmonie gedenkwaardige jaar werd de heer Wiel Reijnders benoemd tot beschermheer van de harmonie. 
bottom of page