top of page

Geschiedenis van Harmonie St. Gertrudis Beesel 1980- heden

 
In 1980 werd in het kader van de "Hoornpostfeesten" samen met de voetbalvereniging "Bieslo"en de carnavalsvereniging "De Drake" het Midden Limburgs Streektoernooi georganiseerd waaraan 17 verenigingen deelnamen. Ook werd voor de eerste keer de avondwielerdriedaagse gehouden met wielerploegen uit de verschillende verenigingen en prominentenritten. In dit zelfde jaar werden concerten verzorgd in het Grugapark in Essen en in de dierentuin van Antwerpen. De heer Hen Driessen nam afscheid als voorzitter en werd opgevolgd door de heer Piet Rutten. Voor zijn vele verdiensten voor de harmonie werd de heer Hen Driessen benoemd tot erevoorzitter. Een titel waarvan hij helaas niet lang heeft mogen genieten want op 4 november werd hij met muzikale eer naar zijn laatste rustplaats gebracht en nam de harmonie afscheid van een man die ruim 48 jaar, waarvan 23 jaar bestuurslid en 20 jaar voorzitter, zijn beste krachten aan de harmonie gaf. Ook werd oud dirigent en lid van verdienste "koster" Jan Janssen, de man die zoveel heeft betekend voor het muziekleven in Beesel en in het bijzonder voor de harmonie op 30 december met muzikale eer begraven. De jaren 1981 en 1982 kenmerkten zich door een rustiger tempo. Er werd wel veel werk gemaakt van de werving en opleiding van jonge muzikanten. De vakdocenten van de Streekmuziekschool in Roermond zorgden voor kwalitatief goede opleidingen en jaarlijks kon een lange lijst worden opgemaakt van muzikanten die voor de gradenexamens slaagden. Ook werd het tamboercorps weer nieuw leven in geblazen en kon onder leiding van instructeur Wim Crins de presentatie van de harmonie sterk verbeterd worden. In 1983 werd onder leiding van dirigent Stratermans wederom deelgenomen aan een Bondsconcours te Horn. Met een relatief kleine bezetting, met zeer veel jeugdige muzikanten met weinig of geen concourservaring werd na een intensieve studie, veel inzet en motivatie een royale eerste prijs behaald in de Ereafdeling met 303½ punt. Tevens werd een begin gemaakt met het verzorgen van het kerstconcert op tweede kerstdag hetgeen in de volgende jaren uitgroeide tot een van de hoogtepunten van het muzikale optreden van de harmonie. Van de heer Frits Claessen werd afscheid genomen als administrator van de verjaardagsactie die in 1962 was opgericht en jaarlijks voor een flinke financiële injectie zorgt. Zijn plaats werd overgenomen door zijn schoondochter Mevr. Nelly Claessen-Levels.Door de grote toeloop van jonge muzikanten, de gedegen muzikale opleiding door de docenten van de Streekmuziekschool en enkele interne opleiders, waarbij de heer Piet Jeegers en dirigent Stratermans zeker niet mogen ontbreken, werd door enkele bestuursleden de beleidsnota "Perspectief 1985-1990" opgesteld waarin duidelijk werd aangegeven wat de ontwikkelingsmogelijkheden van de harmonie zouden kunnen zijn en wat de financiële consequenties hiervan zouden zijn, immers de opleiding van zoveel jonge muzikanten kostte enorm veel geld terwijl de gemeentelijke subsidies door allerlei bezuinigingen sterk terugliepen. Met succes werd vanaf 1983 deelgenomen aan het Muzikaal Jeugdtreffen dat jaarlijks werd georganiseerd door de muziekverenigingen uit Tegelen-Belfeld-Baarlo- Kessel en Beesel en werd de jeugdharmonie opgericht, die onder de bezielende leiding van dirigent Huub Boesten voor de nodige speelvreugde bij de jeugdige leden zorgde. Voor het eerst werd het clubblad "Octaaf" uitgegeven en aan alle inwoners van Beesel huis aan huis bezorgd met het doel zo veel mogelijk mensen uit de gemeenschap achter het plan te krijgen om toe te treden tot de club van "Vrienden van de Harmonie" De heer Albert Simons werd benoemd tot onderdirigent en volgde de heer Ton Bors op die naar elders was verhuisd. In 1985 trad de heer Piet Rutten, wegens verhuizing naar Venray, af als voorzitter van de harmonie. In de vijf jaar dat hij het voorzitterschap bekleedde heeft hij op een zeer bekwame wijze met veel souplesse, tact en begrip de vereniging geleid. Hem werd terecht het erebestuurslidmaatschap aangeboden. Hij werd als waarnemend voorzitter opgevolgd door de heer Frans Heldens die met grote betrokkenheid en motivatie de totale opbouw van de harmonie op muzikaal gebied voortzette. Tot eerste vrouwelijk bestuurslid werd Mevr. Gertie Rooskens-Peters benoemd en tijdens dezelfde ledenvergadering werd de heer Frans Joosten met algemene stemmen benoemd tot beschermheer van de Harmonie. De heer Joosten was een begenadigd bestuurder en een man die met raad en daad de juiste invulling aan het beschermheerschap gaf.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 1987 werd een grote loterij georganiseerd om met de opbrengst nieuwe uniformen te kunnen aanschaffen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 11 oktober zat de harmonie, voorzien van nieuwe uniformen klaar in cultureel centrum "De Maaspoort" te Venlo, gesteund door talrijke supporters uit Beesel, om deel te nemen aan het Bondsconcours dat werd georganiseerd door fanfare “Monte Corona” uit Kronenberg. Dirigent Stratermans had niets aan het toeval overgelaten en na een lange voorbereidingstijd met vele extra repetities en een repetitiedag in Swalmen en met een uitgebreide bezetting werd met vertrouwen en met succes aan dit concours deelgenomen. Met 310 punt behaalde de harmonie een eerste prijs en promotie naar de superieure afdeling. Groots was het onthaal in de gemeenschap Beesel, die met recht trots was op de fantastische prestatie die in de Maaspoort was geleverd. In 1988 werd op 9 maart erebestuurslid Frits Claessen met muzikale eer begraven. Ruim 79 jaar was hij lid van de harmonie geweest en in de talrijke functies die hij bekleedde, hij was vele jaren secretaris en penningmeester, heeft hij zijn beste krachten ingezet voor zijn harmonie. Ook werd de harmonie uitgenodigd een serenade te brengen aan hun beschermheer, de heer Frans Joosten bij diens afscheid als directeur van Rabobank Nederland. In 1989 werd de heer Frans Heldens benoemd tot voorzitter van de harmonie en werd op een grootse wijze het 90-jarig bestaan gevierd met een amusementsprogramma genaamd "Beesel Grenzeloos". Tijdens een druk bezochte manifestatie presenteerden zich op een ludieke wijze de vertegenwoordigers van talrijke buitenlandse groeperingen. In de volgende jaren consolideerde de harmonie haar hoge muzikale peil door verschillende concerten te verzorgen en door veel aandacht te schenken aan de opleiding van jonge muzikanten. Een groot aantal jeugdige muzikanten nam jaarlijks deel aan het Mgr.Ronckentoernooi, het Muzikaal Jeugdtreffen en andere solistenconcoursen. In 1990 werd een concertreis gemaakt naar Bad Berleburg (Dld) waar succesvolle concerten werden gegeven in het Kurhaus en in de Odebornkliniek. Veel aandacht werd in deze jaren ook geschonken aan de kerstconcerten op tweede kerstdag met afwisselende programma's die telkenmale veel belangstelling trokken. In 1992 werd wederom deelgenomen aan het Bondsconcours in Cc. "De Maaspoort" te Venlo. Ook deze keer had dirigent Stratermans het orkest terdege op dit concours voorbereid. Zo werden verschillende beoordelingsconcerten verzorgd en werd op 11 oktober deelgenomen aan een internationale concertwedstrijd in Heist op den Berg in België. Met 554 punt werd een eerste prijs met lof behaald. Veertien dagen later werd in Venlo de superieure status van de harmonie bevestigd door in de superieure afdeling een fraaie eerste prijs met 312 punt te halen. Op 19 november presenteerde zich de Harmonie Compagnie, een vriendenclub die zich ten doel stelt de vereniging moreel en financieel te ondersteunen. Beschermheer Joosten was de initiatiefnemer van deze vriendenclub van de harmonie.In 1993 overleed plotseling secretaris Pierre Claessen. Met hem verloor de harmonie een man met een enorme kennis van de blaasmuziekwereld en door de talrijke functies die hij jarenlang in de Beeselse gemeenschap vervulde een persoon die volledig op de hoogte was van het reilen en zeilen van de Beeselse gemeenschap. De heer Jeu Levels werd op 16 november 1993 tot secretaris benoemd.In 1996 werd aan het Bondsconcours deelgenomen. Weer was Cc "De Maaspoort" in Venlo de plaats waar de harmonie, na een relatief korte voorbereidingstijd een mooie eerste prijs haalde in de superieure afdeling met 314 punt. Hiermee bevestigde de harmonie wederom haar superieure status. Vanaf 1997 heeft de harmonie op muzikaal gebied een nieuwe weg ingeslagen. Door de keuze van een muziekrepertorium dat aan de muzikant hoge technische eisen stelt maar voor de luisteraar weinig toegankelijk is, is een toestand ontstaan waarbij de publieke belangstelling voor dergelijke concerten erg is terug gelopen. Op initiatief van dirigent Stratermans is bewust gekozen voor een andere benadering van de blaasmuziek, waarbij veel meer aandacht wordt besteed aan de luisteraar Immers hij moet kunnen genieten van de muziek, hij moet invoelend" kunnen luisteren en de muziek kunnen herkennen. Alleen dan kan hij ontroerd worden en brengt de muziek teweeg waarvoor hij gecomponeerd en uitgevoerd wordt. Om dergelijke muziek te kunnen uitvoeren is een ander instrumentarium noodzakelijk en kunnen ook andere zintuiglijke indrukken aan de uitvoering een extra dimensie geven. Mede door het voortreffelijke pionierswerk van dirigent Stratermans kon in 1998 een spectaculair concert worden verzorgd onder de titel "Gertrudis goes Hollywood". Dit concert dat werd uitgevoerd met een uitgekiende versterking en belichting, met speciale lichteffecten en lichtbeelden werd in zaal "de Drakebôch" uitgevoerd die voor deze gelegenheid was omgetoverd in een echte filmset. Medewerking werd verleend door het jongerenkoor "Cantarella" uit Swartbroek en plaatselijke muzikale talenten als Largo de Vlieger, Frank Rous en Huub Geerlings. Met dit concert dat in alle opzichten als zeer geslaagd mag worden genoemd heeft de harmonie een nieuwe weg ingeslagen die de blaasmuziek in een ander daglicht stelt en waarvoor veel belangstelling bestaat.
In 1999 werd het 100 jarig jubileum van de harmonie gevierd. Een speciale commissie: “Harmonie 100 jaar” zorgde voor een geweldig programma dat begon met een feestelijk concert door de Fanfarekapel van de Koninklijke Landmacht. Het feest werd groots voortgezet met een feestweekend dat begon met het promsconcert “Night of the Century” in een daarvoor speciaal gebouwd feestpaviljoen op de Markt. Voor een uitverkochte concerthal werd, mede door een uitgebalanceerde versterking met fraaie lichteffecten, een wervelende show opgevoerd, waarbij de talrijke aanwezigen hebben genoten van voortreffelijke muziek in een schitterende ambiance. Er werd een videoband en een dubbel cd uitgegeven van dit unieke concert. Het feest werd afgesloten met een jubileummis met de oud Beeselnaren Pater Herman Thijssen en Pastoor Janssen als voorganger. De dienst werd opgeluisterd door het Gemengd Koor Beesel. Er werd een reünie gehouden van oud leden en tijdens de receptie kreeg de harmonie de gouden legpenning van de Federatie van Katholieke Muziekbonden. De viering van het jubileum werd afgesloten met een dienstenveiling.Na dit jubileumjaar werd in 2000 tijdens het Lenteconcert door de Harmonie Compagnie een boekwerk “Harmonie "St. Gertrudis" 100 jaar, met pentekeningen van alle muzikanten door de plaatselijke kunstenaar Harry Op de Laak, uitgegeven. Tijdens de algemene ledenvergadering nam de heer Frans Heldens afscheid als voorzitter van de harmonie en werd de heer Jo Mullenders tot zijn opvolger benoemd. Aan het eind van het jaar werd eervol ontslag verleend aan dirigent Stratermans, die ruim 22 jaar op een voortreffelijke wijze leiding had gegeven aan de harmonie en met zijn creativiteit en muzikaliteit een onuitwisbare stempel op de harmonie heeft gedrukt. Met een indrukwekkend afscheidconcert, onder leiding van de nieuw benoemde dirigent René Pisters, werd afscheid van genomen van een voortreffelijk dirigent. Mevr. Nelly Claessen beëindigde haar functie t.b.v. de Verjaardagsactie. Mevr. Truus Levels van de administratie over van deze lucratieve actie. In de loop van 2001 werd de heer Henk Stevens benoemd tot nieuwe beschermheer van de harmonie. In oktober werd een concertreis ondernomen naar Friesland. Op muzikaal gebied werd 2002 een “rustig” jaar dat in het teken stond van een langzame maar gestage opbouw van het orkest naar een niveau dat met een gerust gevoel kon werken naar het muzikale hoogtepunt in 2003 namelijk het groots opgezette promsconcert: “Movies and Musicals in Concert” dat, in samenwerking met de vrienden van harmonie “Amicitia” Boukoul, in de zomer van 2003 werd uitgevoerd in een tot concerthal omgebouwde bedrijfshal van de Fa. Reijnders. Een ambitieus concert dat mede door de inspirerende leiding van de Stichting “Proms Beesel-Boukoul” een ware muzikale happening werd. Veel tijd en energie werd door de leden van deze Stichting en al haar commissies in dit muzikale project gestoken en mede door de creatieve leiding van onze dirigent René Pisters werd dit concert een voorbeeld voor de blaasmuziek in Limburg wat betreft samenwerking van verenigingen die in kleine gemeenschappen, zoals Beesel en Boukoul, functioneren. De harmonie moest in augustus definitief afscheid nemen van erelid Sjaek Driessen, de nestor en grote inspirator van de Verjaardagsactie. In het najaar maakte de jeugdharmonie een geslaagde concertreis naar Hongarije. Een bijzonder geslaagde activiteit in 2004 was het “Musique Culinaire” in de tot restaurant ingerichte Drakebôch. Naast de culinaire hoogstandjes hebben de talrijke deelnemers genoten van de uitvoeringen van verschillend samengestelde ensembles. In de loop van 2004 werd de DVD “Music and Musicals in Concert”, geproduceerd door de fa. Mountain Events en Cinevideo uit Eindhoven, aan de harmonie aangeboden. Een werkelijk schitterende, kwalitatief goede DVD, die een dankbare herinnering vormt aan de mooie concert. In 2005 overleed buitengewoon lid Andrees Simons, die vele jaren lang zich op een voortreffelijke wijze en in meerdere functies voor de harmonie had ingezet. Na het inmiddels traditionele kerstconcert werd afscheid genomen van dirigent René Pisters en in januari 2006 werd dirigent Björn Bus benoemd. Deze talentvolle, jonge dirigent , hij behaalde de bronzen dirigeerstok tijdens het WMC in 2009, werkte gestaag aan de muzikale ontwikkeling van de harmonie. Veel aandacht werd besteed aan de opleiding van jonge muzikanten, aan uitwisselingsconcerten met bevriende harmonieën en aan de, inmiddels traditionele, kerstconcerten. In 2007 werd voor het eerst een dorpsfeest georganiseerd, in samenwerking met het Gemengd Koor Beesel, Cv De Drake, schutterij St. Georgius en St. Sebastianus en het Kernoverleg Beesel. Hiervoor werd een aparte stichting in het leven geroepen: SCEB (Stichting Cultureel Evenement Beesel). Ook werd gestart met de actie “Cente veur Instrumente”. Een actie die de nodige financiën diende op te leveren voor de aanschaf van nieuwe instrumenten. Tevens werd in 2007 besloten deel te nemen aan het Bondsconcours in de vierde divisie. Dirigent Björn Bus en de muzikanten werkten aan een intensieve voorbereiding door deel te nemen aan beoordingsconcerten, het houden van doe-dagen en gewenningsrepetities. Dit leidde in 2008 tot het Limburgs Kampioenschap in de vierde divisie met 88,5 punt en promotie naar de derde divisie. In 2009 werd met succes deelgenomen aan het Nederlands Kampioenschap van de FKM. Eindelijk, na vergeefse pogingen in 1958 en 1967, mocht de harmonie zich Nederlands Kampioen noemen en met trots de rode wimpel aan de drapeau bevestigen. Tijdens een uitwisselingsconcert werd afscheid genomen van Jeu Levels als secretaris. In 2010 werd de beleidsnota “Op weg van Venlo naar Kerkrade “ gepresenteerd door een ad hoc commissie. Tijdens de algemene ledenvergadering in 2010 trad Jo Mullenders af als voorzitter en werd Har Reijnders benoemd tot de nieuwe voorzitter van de harmonie.
bottom of page